საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

წესდება

წ ე ს დ ე ბ ა

 

არაკომერციული იურიდიული პირი

საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია

202910252

 

მუხლი 1.        ზოგადი დებულებები

 

1.1.               საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია (ს/ნ: 202910252; შემდგომში „ასოციაცია/ორგანიზაცია“) წარმოადგენს  წევრობაზე დაფუძნებულ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირს, რომელიც მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, კანონმდებლობის, ამ წესდების (შემდგომში „წესდება“) და სხვა შიდა დოკუმენტაციის შესაბამისად.

1.2.               ასოციაციის ძირითადი მონაცემები:

1.2.1.            სახელწოდება: საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია/Georgian Publishers and Booksellers Association.

1.2.2.            საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202910252.

1.2.3.            რეგისტრაციის თარიღი: 31/12/1998.

1.2.4.            იურიდიული და ფაქტობრივი მისამართი: საქართველო, თბილისი, მთაწმინდის რაიონი, მაჩაბელის ქუჩა, № 13.

1.2.5.            ელ-ფოსტა: info@gpba.ge / dir@gpba.ge.

1.3.               ორგანიზაცია წარმოშობილად ითვლება და იურიდიული პირის სტატუსს იძენს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.

1.4.               ორგანიზაცია თავისი ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის (პირების) მდგომარეობისაგან დამოუკიდებელია. ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა კრედიტორების წინაშე შემოიფარგლება მთელი თავისი ქონებით.

1.5.               ორგანიზაციის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება შესაძლებელია, თუ გასხვისება ემსახურება ორგანიზაციის საქმიანობას, მის ორგანიზაციულ განვითარებას, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას ან ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს.

 

მუხლი 2.        ასოციაციის მიზნები

 

2.1.               ასოციაციას თავისი მიზნების მისაღწევად უფლება აქვს, განახორციელოს კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი საქმიანობა, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს საქმიანობა წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული.

2.2.               ასოციაციის მიზნებია:

2.2.1.            წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა საერთო ინტერესების გამოხატვა და დაცვა თავისუფალი ბაზრისა და თანაბარი კონკურენციის პრინციპებზე დაყრდნობით.

2.2.2.            გამოცემის თავისუფლების დაცვა.

2.2.3.            საავტორო უფლებების დაცვა.

2.2.4.            პროფესიული ეთიკის ნორმების და კოლეგიალობის მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება და დაცვა.

2.2.5.            წიგნის სექტორის, როგორც დარგის წარმომადგენლობა ეროვნული და საერთაშორისო მასშტაბით.

2.2.6.            წიგნის სფეროში დარგის განვითარებისთვის ხელსაყრელი საკანონმდებლო ბაზის შექმნისა და სრულყოფის ხელშეწყობა.

2.2.7.            წიგნის ხელმისაწვდომობის გაზრდის, გავრცელებისა და გაყიდვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა.

2.2.8.            ლიტერატურული პროცესის განვითარების ხელშეწყობა როგორც საქართველოში, ისე მსოფლიოს მასშტაბით.

2.2.9.            ზრუნვა ნებისმიერი ასაკის ადამიანების წიგნიერების დონის ამაღლებაზე. ამასთან, ასოციაცია განსაკუთრებით ზრუნავს ბავშვებსა და მოზარდებში განათლებისა და წიგნის კითხვის პოპულარიზაციაზე.

2.2.10.         წიგნთან დაკავშირებული სხვადასხვა პროფესიების წარმომადგენლების (გამომცემლების, გამავრცელებლების, ავტორების, მთარგმნელების, რედაქტორების, ილუსტრატორების, დიზაინერების, პოლიგრაფისტების, ბიბლიოთეკარების და ა. შ.) ინტერ-კულტურული დიალოგის ხელშეწყობა.

2.2.11.         მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურის თარგმნის ხარისხის გაუმჯობესება.

2.2.12.         წიგნის კითხვის პოპულარიზაცია და შესაბამისი სოციალური ინსტიტუტების მხარდაჭერა.

 

მუხლი 3.        საქმიანობის ფორმები

 

3.1.               წესდებით გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, ასოციაცია:

3.1.1.            ლობირებს საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას საგამომცემლო და მომიჯნავე სფეროების საქმიანობის მარეგულირებელ საერთაშორისო დოკუმენტებთან.

3.1.2.            თანამშრომლობს ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის პროფესიულ გაერთიანებებთან.

3.1.3.            ეწევა საინფორმაციო-შემეცნებით საქმიანობას  სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სექტორში.

3.1.4.            აწყობს სემინარებს, გამოფენებსა და კონფერენციებს, ახორციელებს საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან სხვა აქტივობებს ასოციაციის მიზნების შესაბამისად.

3.1.5.            ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა პროექტებს საბიბლიოთეკო საქმიანობის, სისტემის ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით.

3.1.6.            ორგანიზებას და პოპულარიზაციას უწევს ეროვნულ და საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებს, ფესტივალებს, წიგნისა და საავტორო უფლებათა დღის აღნიშნვას, წიგნთან დაკავშირებულ სხვა პროფესიული ღონისძიებებს  და ხელს უწყობს მათში ქართველ გამომცემელთა თუ გამავრცელებელთა მონაწილეობას.

3.1.7.            ეწევა ყველა სხვა საქმიანობას, რომელიც არ არის აკრძალული კანონით და დაკავშირებულია წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ მიზნებთან.

 

მუხლი 4.        ასოციაციის წევრობა

 

4.1.               ასოციაციის წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოში რეგისტრირებული სამეწარმეო და არასამეწარმეო იურიდიული პირი/ინდივიდუალური მეწარმე, რომლის საქმიანობა არის საგამომცემლო საქმიანობა ან/და წიგნით ვაჭრობა, რომელიც ეთანხმება ასოციაციის წესდებას, იზიარებს ასოციაციის მიზნებს და აკმაყოფილებს ქვემოთ ჩამოთვლილი პირობებს:

4.1.1.            გამომცემლის შემთხვევაში:

ა) მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს საგამომცემლო საქმიანობა.

ბ) გამოცემული აქვს სულ მცირე 3 წიგნი უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში (მათ შორის ელექტრონული), რომელსაც მინიჭებული აქვს ISBN.

გ) იცავს საავტორო უფლებებსა და პროფესიული ეთიკის მაღალ სტანდარტებს, სექტორის ინტერესებსა და კოლეგიალობის ზოგად პრინციპებს.

4.1.2.            წიგნით მოვაჭრის შემთხვევაში:

ა) მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს წიგნით ვაჭრობა.

ბ) ვაჭრობს წიგნებით (მათ შორის ელექტრონული), უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე ავრცელებს სულ მცირე 20 დასახელების წიგნს, რასაც ადასტურებს მომწოდებლ(ებ)ის მიერ გაცემული წერილობითი ფორმის დოკუმენტი.

გ) იცავს საავტორო უფლებებსა და პროფესიული ეთიკის მაღალ სტანდარტებს, სექტორის ინტერესებსა და კოლეგიალობის პრინციპებს.

4.2.               ასოციაციაში გაწევრიანების თაობაზე განაცხადს წარადგენს მხოლოდ მსურველი სუბიექტის უფლებამოსილი პირი, რაც ასოციაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი დოკუმენტით. განაცხადის წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონულადაც.

4.3.               გამგეობა წევრად მიღების საკითხს წყვეტს განცხადების შემოსვლიდან პირველივე გამგეობის სხდომაზე. გამგეობა ადგენს პირის წევრად მიღების პროცედურას, საწევრო გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესს და ადგენს გაწევრიანების განცხადების ფორმას.

4.4.               ასოციაციის ყველა წევრს აქვს თანაბარი უფლება-მოვალეობები და სარგებლობს ერთნაირი შეღავათებით ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.

4.5.               ასოციაციის წევრს უფლებამოსილება შესაძლოა შეუწყდეს:

4.5.1.            საკუთარი წერილობითი (როგორც ფიზიკური, ასევე ელექტრონული ფორმით) განცხადების საფუძველზე.

4.5.2.            საწევრო გადასახადის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ამ წესდებით დადგენილი პროცედურით.

4.5.3.            საქმიანობის სფეროს ცვლილების შემთხვევაში. აღნიშნული საფუძვლით ასოციაციის წევრობის სტატუსის შეწყვეტაზე გადაწყვეტილებას იღებს ასოციაციის გამგეობა.

4.5.4.            წევრის ლიკვიდაციის შემთხვევაში.

4.5.5.            წინამდებარე წესდებისა და ასოციაციის ზოგადი მიზნების საწინააღმდეგო ქმედების შემთხვევაში.

4.6.               საერთო კრების გადაწყვეტილებით ასოციაციის წევრი შეიძლება გაირიცხოს ასოციაციიდან, თუ მისი საქმიანობა ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებს ან იგი უხეშად არღვევს წესდებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ასევე არღვევს პროფესიული ეთიკის ნორმებს და არ ასრულებს მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილებებს.

4.7.               ასოციაციის წევრი საწევროს იხდის კვარტალში ერთხელ; თუ წევრი არ გადაიხდის საწევროს ზედიზედ ორი კვარტალი, მას გამგეობის გადაწყვეტილებით  ეგზავნება გაფრთხილება და თუ გაფრთხილებიდან ერთი თვის  განმავლობაში საწევრო გადასახადი არ იქნება სრულად დაფარული, მას ავტომატურად უწყდება  ასოციაციის წევრის სტატუსი.

4.8.               ასოციაციის წევრთა სია ქვეყნდება ასოციაციის ვებ-გვერდზე. აღნიშნული ინფორმაცია ექვემდებარება განახლებას ყოველი კვარტლის დასრულების შემდეგ.

 

მუხლი 5.        ასოციაციის წევრთა უფლება-მოვალეობები

 

5.1.               ასოციაციის წევრთა უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება წინამდებარე წესდებით, საქართველოს კანონმდებლობითა და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ყველა სხვა შიდა დოკუმენტაციით.

5.2.               ასოციაციის წევრი უფლებამოსილია:

5.2.1.            მონაწილეობდეს ასოციაციის საერთო კრების მუშაობაში.

5.2.2.            აირჩიოს და უფლებამოსილი პირის სახით არჩეულ იქნას ასოციაციის მმართველობით თუ სხვა ორგანოებში.

5.2.3.            კვალიფიკაციისა და შესაძლებლობების შესაბამისად მონაწილეობდეს ასოციაციის პროგრამებსა და პროექტებში.

5.2.4.            მოთხოვნის შემთხვევაში, მიიღოს ინფორმაცია ასოციაციის ხელმძღვანელი ორგანოებისა და პირებისაგან ასოციაციის საქმიანობისა თუ კონკრეტული პროექტების მიმდინარეობის შესახებ.

5.2.5.            ასოციაციის მიზნების შესაბამისად, შესაძლებლობის ფარგლებში, ისარგებლოს ასოციაციის საკუთრებაში არსებული ინფორმაციით და რესურსებით.

5.2.6.            ისარგებლოს შეღავათებით ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ პროექტებში.

5.3.               ასოციაციის წევრი ვალდებულია:

5.3.1.            დაესწროს ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ საერთო კრებებს და არ დატოვოს კრება მის დახურვამდე. იმ შემთხვევაში, თუ წევრი ზედიზედ ორჯერ არ იქნება წარმოდგენილი საერთო კრებაზე, გამგეობის გადაწყვეტილებით მას შეიძლება შეეზღუდოს უფლება წევრის სტატუსით მიიღოს მონაწილეობა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე მომდევნო ყოველწლიურ საერთო კრებამდე.

5.3.2.            დაიცვას ასოციაციის წესდება, დაიცვას პროფესიული ეთიკის ნორმები, საავტორო უფლებები და მმართველი ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.

5.3.3.            გაუფრთხილდეს ასოციაციისა და მისი წევრები საქმიან რეპუტაციას, ავტორიტეტსა და საკუთრებას. იმ შემთხვევაში, თუ წევრი დააფიქსირებს სექტორის ინტერესების ხელყოფის ფაქტს (მათ შორის და არამხოლოდ, საავტორო და მომიჯნავე უფლებებისა და ინტელექტუალური საკუთრების წინააღმდეგ/საზიანო ქმედებებს), აცნობოს ამის შესახებ ასოციაციას.

5.3.4.            შესაძლებლობებისა და ინტერესების შესაბამისად მონაწილეობდეს ასოციაციის საქმიანობაში.

5.3.5.            პროფესიულ საქმიანობაში იხელმძღვანელოს ასოციაციის მიზნებითა და პროფესიული ეთიკის ნორმებით.

5.3.6.            გადაიხადოს საწევრო გადასახადი გამგეობის მიერ დადგენილი წესითა და ოდენობით.

 

მუხლი 6.        ასოციაციის წევრთა საერთო კრება

 

6.1.               ასოციაციის  ხელმძღვანელ ორგანოს წარმოადგენს წევრთა საერთო კრება, რომელიც ტარდება სულ მცირე წელიწადში ერთხელ, ივნისის თვეში. საერთო კრებაზე განიხილება ასოციაციის წლიური შედეგები და დღის წესრიგით გათვალისწინებული ყველა სხვა საკითხი.

6.2.               საერთო კრება მოიწვევა:

ა) გამგეობის მოთხოვნით.

ბ) გამგეობის თავმჯდომარის მოთხოვნით.

გ) ასოციაციის წევრთა ერთი მეხუთედის მოთხოვნით.

დ) აღმასრულებელი დირექტორის მოთხოვნით.

6.3.               საერთო კრების დანიშვნის შესახებ და პირველადი დღის წესრიგი ასოციაციის წევრებს ეცნობება საერთო კრებამდე არაუგვიანეს 14 კალენდარული დღით ადრე. კრებაზე მონაწილეობის უფლებამოსილ წევრს წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, შეუძლია შეიტანოს დამატება დღის წესრიგში კრებამდე არაუგვიანეს 7 კალენდარული დღით ადრე. საერთო კრების მოწვევის წესისა და პროცედურის დაცვა დასტურდება ასოციაციის წევრთა საერთო კრების ოქმში გაკეთებული მითითებით ამგვარი წესისა და პროცედურის დაცვის შესახებ. ამასთან, ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, წინამდებარე პუნქტში აღნიშნული კორესპონდენცია შესაძლოა განხორციელდეს ელექტრონული ფოსტის მეშვეობითაც, წევრების მიერ ასოციაცის ასოციაციის თანამშრომლებისთვის მიწოდებულ საკომუნიკაციო ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე.

6.4.               საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ასოციაციის წევრთა ნახევარზე მეტი. თუ წესდებით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, საერთო კრება გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა უმრავლესობით.

6.5.               თუ წესდებით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, ყოველ წევრს აქვს ერთი ხმის უფლება. ხმის გადაცემა სხვა წევრზე დაუშვებელია.

6.6.               საერთო კრება:

6.5.1.           ისმენს ასოციაციის საქმიანობისა და ფინანსურ ანგარიშს.

6.5.2.           ფარული კენჭისყრით, ირჩევს გამგეობის თავმჯდომარესა და გამგეობის წევრებს. გამგეობის წევრებად აირჩევიან კენჭისყრის საუკეთესო შედეგების/ყველაზე მეტი ხმის მქონე წევრები, მიუხედავად იმისა, აღნიშნულმა წევრებმა მიიღეს თუ არა დამსწრეთა უმრავლესობის ხმები. ხმების თანაბრად გადანაწილების შემთხვევაში, იმართება კენჭისყრის მეორე ტური. იმ შემთხვევაში, თუ მეორე ტურის შემდეგაც ვერ გადაწყდება გამგეობის წევრად არჩევის საკითხი, დარჩენილ კანდიდატებს შორის ჩატარდება წილისყრა.

6.5.3.           დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობით:

ა) იღებს გადაწყვეტილებას დღის წესრიგში საკითხის დამატების თაობაზე.

ბ) ამტკიცებს გამგეობის მიერ წარმოდგენილ ასოციაციის საქმიანობის სტრატეგიულ მიმართულებებს.

გ) იღებს გადაწყვეტილებებს სხვა განსახილველ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთა გადასაწყვეტად არ არის განსაზღვრული სხვა რაოდენობა ასოციაციის წესდების მიხედვით.

6.5.4.           დამსწრეთა ორი მესამედის უმრავლესობით:

ა) იღებს ასოციაციის წესდებას და ცვლილებები შეაქვს მასში.

ბ) იღებს გადაწყვეტილებას წევრის ასოციაციიდან გარიცხვის შესახებ.

გ) იღებს გადაწყვეტილებას ასოციაციის რეორგანიზაციის შესახებ.

დ) იღებს გადაწყვეტილებას ასოციაციის გამგეობის წევრთა გათავისუფლებისა და რიგგარეშე არჩევნების დანიშნვის შესახებ.

6.5.5.           წევრთა ოთხი მეხუთედით იღებს გადაწყვეტილებას ორგანიზაციის თვითლიკვიდაციის შესახებ.

6.7.               წევრთა ყოველწლიურ საერთო კრებაზე კვორუმის არ არსებობის შემთხვევაში, განმეორებითი საერთო კრება ინიშნება გეგმიური კრების ჩატარების თარიღიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) კვირისა იმ პირის მიერ, რომელმაც თავდაპირველად მოიწვია საერთო კრება. განმეორებით საერთო კრებაზე, პირველადი დღის წესრიგი რჩება ძალაში. განმეორებითი კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ასოციაციის წევრთა 1/3 (ერთი მესამედი) მაინც.

6.8.               რიგგარეშე საერთო კრება მოიწვევა:

ა) გამგეობის მოთხოვნით.

ბ) გამგეობის თავმჯდომარის მოთხოვნით.

გ) ასოციაციის წევრთა ერთი მეხუთედის მოთხოვნით.

დ) აღმასრულებელი დირექტორის მოთხოვნით.

6.9.               რიგგარეშე საერთო კრება ინიშნება მოთხოვნიდან არაუგვიანეს ოცდაათი კალენდარული დღისა.  წერილობითი მოთხოვნა, რიგგარეშე კრების ჩატარების თხოვნით, ხელმოწერებით დადასტურებული, ბარდება  გამგეობის თავმჯდომარეს. წერილობითი მოთხოვნის წარდგენის თარიღი ითვლება რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის ვადის ათვლის წერტილად. მოთხოვნის შესვლიდან არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა აღმასრულებელი დირექტორი გეგმავს კრების ჩატარების დროსა და ადგილს და აცნობებს ამის შესახებ ასოციაციის წევრებს. რიგგარეშე საერთო კრებაზე საკმარისი კვორუმის (გადაწყვეტილებაუნარიანობა) არარსებობის შემთხვევაში, არაუგვიანეს 2 (ორი) კვირისა ვადაში ინიშნება განმეორებითი რიგგარეშე კრება, იგივე დღის წესრიგით. განმეორებითი კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ასოციაციის წევრთა 1/3 (ერთი მესამედი) მაინც.

6.10.             საერთო კრებას უძღვება ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე, რომელიც აკეთებს მოხსენებას დღის წესრიგში არსებული საკითხების შესახებ და იძლევა განმარტებას მასში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობის თაობაზე.

6.11.             კრება დამსწრეთა უმრავლესობით, აღმასრულებელი დირექტორის წარდგინებით ამტკიცებს ხმის დამთვლელ კომისიას არა ნაკლებ ორი პირის შემადგენლობით.

6.12.             კრება განსაზღვრავს კრების მიმდინარეობის სარეგლამენტო და პროცედურულ საკითხებს.

6.13.             საერთო კრების მიმდინარეობის დროს საკითხის დღის წესრიგში შეტანის ინიცირება ხდება არანაკლებ ხუთ წევრისგან შემდგარი ჯგუფის მიერ. ინიცირების შემდეგ ტარდება კენჭისყრა დასმული საკითხის დღის წესრიგში ჩასმის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით.

6.14.             დღის წესრიგის დამტკიცების შემდეგ, დადგენილი თანმიმდევრობით, იწყება საკითხთა განხილვა. თანმიმდევრობის შეცვლა შესაძლებელია კენჭისყრით, დამსწრეთა უმრავლესობით.

6.15.             დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხთა სრულად განხილვის შემდეგ ან  საერთო კრებაზე კვორუმის არ არსებობის შემთხვევაში, კრება იხურება, თუ წესდებით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული. 

6.16.             საერთო კრების დასრულების შემდგომ, აღმასრულებელი დირექტორი ვალდებულია არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, კრების ოქმი გაგზავნოს (მოიაზრება ელექტრონული ფოსტაც) ასოციაციის წევრებთან.

მუხლი 7.        გამგეობა

 

7.1.               ასოციაციის ხელმძღვანელი ორგანოა გამგეობა, რომელიც შედგება 7 წევრისგან.

7.2.               გამგეობის წევრებს, 2 (ორი) წლის ვადით ირჩევს საერთო კრება. გამგეობის წევრად არ შეიძლება აირჩეს ის პირი, რომელიც არ იმყოფება საერთო კრებაზე. წევრთა საერთო კრება, უპირველეს ყოვლისა, ფარული კენჭისყრით ირჩევს ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს, რომელიც ავტომატურად ხდება გამგეობის წევრი. ამის შემდეგ, წევრთა საერთო კრება ფარული კენჭისყრით ირჩევს გამგეობის დანარჩენ  6 წევრს.

7.3.               გამგეობის სხდომები იმართება ყოველთვიურად. გამგეობის ყოველთვიური სხდომა მოიწვევა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის/აღმასრულებელი დირექტორის ინიციატივით ან გამგეობის წევრთა ერთი მესამედის მოთხოვნით. ამასთან, გამგეობის რიგგარეშე სხდომა მოიწვევა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის/აღმასრულებელი დირექტორის ინიციატივით ან გამგეობის წევრთა ერთი მესამედის მოთხოვნით.

7.4.               გამგეობა გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება გამგეობის წევრთა ნახევარზე მეტი და თუ წესდებით სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, გადაწყვეტილებას იღებს დამსწრეთა უმრავლესობით.

7.5.               გამგეობის წევრებს გამგეობის კრების ჩატარების თარიღისა და დღის წესრიგის შესახებ აღმასრულებელი დირექტორის მიერ ეცნობებათ სხდომამდე არაუგვიანეს სამი დღით ადრე, ხოლო რიგგარეშე სხდომის მოწვევის შემთხვევაში – დაუყოვნებლივ. გამგეობის კრების მოწვევის წესისა და პროცედურის დაცვა დასტურდება  გამგეობის კრების ოქმში გაკეთებული მითითებით ამგვარი წესისა და პროცედურის დაცვის შესახებ.

7.6.               გამგეობის სხდომა შესაძლებელია ჩატარდეს დისტანციურად, სხვადასხვა ელექტრონული საშუალებების გამოყენების გზით, ასევე წევრების მიერ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ელექტრონული ფოსტით მიღების შემთხვევაში, ასეთი ფოსტის მიღებიდან 48 საათის განმავლობაში. გამგეობის კრების ელექტრონული ფოსტით ჩატარების შემთხვევაში, გამგეობის წევრებს შესაბამის ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე ეგზავნებათ კრების დღის წესრიგი, დღის წესრიგის გაგზავნიდან გამგეობის წევრების მიერ 48 საათის განმავლობაში დაბრუნებული პასუხები ჩაითვლება წევრების გადაწყვეტილებად და გამგეობის კრება ჩატარებულად.

7.7.               გამგეობა:

ა)  გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით გამგეობა წევრთაგან ღია კენჭისყრით ირჩევს გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილეს.

ბ) ასოციაციის წესდებაში ცვლილებებისა და დამატებების პროექტს საერთო კრებისათვის წარსადგენად აქვეყნებს კრებამდე ორი კვირით ადრე.

გ) გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით ნიშნავს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს.

დ) ღია კენჭისყრით წყვეტს ასოციაციის წევრად მიღების საკითხებს.

ე) გამაფრთხილებელი წერილით მიმართავს ასოციაციის იმ წევრს, რომლის საქმიანობაც ეწინააღმდეგება ასოციაციის მიზნებს ან რომელიც უხეშად არღვევს წესდებით მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, ასევე თავს არიდებს საწევროს გადახდას.

ვ) შეიმუშავებს და საერთო კრებას დასამტკიცებლად წარუდგენს ასოციაციის საქმიანობის სტრატეგიულ მიმართულებებს.

ზ) ამტკიცებს ასოციაციის მიერ გაწეული საქმიანობისა და ფინანსურ ანგარიშს საერთო კრებისათვის წარსადგენად.

თ) ამტკიცებს ასოციაციის სტრატეგიული განვითარების გეგმასა და საბიუჯეტო პარამეტრებს.

ი) წყვეტს ასოციაციის რეგისტრირებულ ორგანიზაციებში წევრობისა და იურიდიული პირის დაფუძნებაში მონაწილეობის საკითხს.

კ)ამტკიცებს აღმასრულებელი დირექტორის ანგარიშს გაწეული საქმიანობის შესახებ.

ლ) ადგენს ასოციაციის თანამშრომელთა სახელფასო ბადეს.

მ) გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით ამტკიცებს ასოციაციის ორგანიზაციულ სტრუქტურას.

ნ) საჭიროების შემთხვევაში, კონკრეტულ მიმართულებებში უფრო მეტად ორგანიზებული მუშაობისთვის, იღებს გადაწყვეტილებას სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულ(ებ)ის (კომიტეტი, კომისია, სექცია, სამუშაო ჯგუფი) შექმნის შესახებ. ამტკიცებს მათ დებულებებს, მუშაობის პრინციპებს, სტრუქტურას და ხელმძღვანელებს.

ო) იღებს გადაწყვეტილებებს ასოციაციის რეგიონული ერთეულების შექმნისა და გაუქმების შესახებ, ამტკიცებს მათ დებულებებს და ხელმძღვანელებს.

პ) ფარული კენჭისყრით იღებს გადაწყვეტილებას გამგეობის თავმჯდომარის, მისი მოადგილის ან/და აღმასრულებელ დირექტორის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე, მის მიერ წესდებით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობის, უფლებამოსილების გადამეტების ან ასოციაციის საწესდებო მიზნებთან შეუსაბამო საქციელისათვის. ასეთ შემთხვევაში ერთი თვის ვადაში წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული წესით, ხელახლა აირჩევა ასოციაციის გამგეობის ახალი თავმჯდომარე, მოადგილე ან/და აღმასრულებელი დირექტორი.

ჟ) აფუძნებს ასოციაციის საწარმოებს და ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით ნიშნავს და ათავისუფლებს მათ ხელმძღვანელებს.

რ) წყვეტს სხვა საკითხებს, რომლებიც ამ წესდებით არ განეკუთვნება საერთო კრებისა და სხვა მმართველი ორგანოების კომპეტენციას.

7.8.               გამგეობის წევრის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში გამგეობის წევრი ხდება ის პირი, რომელმაც უკანასკნელ საერთო კრებაზე გამგეობის წევრთა არჩევნებისას დააგროვა ხმათა ყველაზე მეტი რაოდენობა არჩეულ გამგეობის წევრთა შემდეგ. თუ რამდენიმე პირს აქვს თანაბარი რაოდენობის ხმა, მაშინ თანაბარი რაოდენობის მქონე კანდიდატებს შორის ტარდება კენჭისყრა გამგეობის შეხვედრაზე, ხმათა თანაბარი გადაწყვეტის შემთხვევაში, კანდიდატის შერჩევა მოხდება წილისყრით.

 

მუხლი 8.        ასოციაციის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა

 

8.1.               ასოციაციის ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას ახორციელებენ ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე და ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად.

8.2.               ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე და ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი უფლებამოსილნი არიან ასოციაცია წარმოადგინონ მესამე პირთა წინაშე დამოუკიდებლად და სრული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით, როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

8.3.               ასოციაციის წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას ფინანსურ საკითხებში და ფინანსურ ინსტიტუციებთან ურთიერთობისას ახორციელებს მხოლოდ ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. გამგეობის თავმჯდომარე მხოლოდ ზედამხედველობს ასოციაციის ფინანსურ საქმიანობას.

8.4.               ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე და ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი საქმეებს უნდა უძღვებოდნენ კეთილსინდისიერად და გულისხმიერად.

 

მუხლი 9.        ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე

 

9.1.               ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს 2 წლის ვადით ირჩევს წევრთა საერთო კრება. პირი ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარედ ხელმეორედ არ შეიძლება აირჩეს ასოციაციის თავმჯდომარეობის ვადის გასვლიდან 4 (ოთხი) წლის განმავლობაში. გამგეობის თავმჯდომარის კანდიდატურის წამოყენების უფლება აქვს ასოციაციის ყოველ წევრს. გამგეობის ახლად არჩეული თავმჯდომარე ასახელებს თავისი მოადგილის კანდიდატურას. ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარისა და მოადგილის უფლებამოსილება იწყება არჩევის მომენტიდან და გრძელდება გამგეობის ახალი თავმჯდომარისა და მოადგილის არჩევამდე.

9.2.               გამგეობის თავმჯდომარე:

ა) წარმართავს ასოციაციის საქმიანობას საწესდებო მიზნების მისაღწევად, გარდა საერთო კრების და გამგეობის უფლებამოსილებას განკუთვნილი საკითხებისა.

ბ) ხელმძღვანელობს გამგეობის საქმიანობას.

გ) წარმოადგენს ასოციაციას სხვა პირებთან ურთიერთობაში.

დ) ზედამხედველობს ასოციაციის ფინანსური სახსრებისა და სხვა მატერიალურ ქონების მართვას.

ე) ხელს აწერს ასოციაციის ოფიციალურ დოკუმენტებს.

ვ) გამგეობას დასამტკიცებლად წარუდგენს ასოციაციის ორგანიზაციულ სტრუქტურას.

ზ) აღმასრულებელი დირექტორის დანიშვნამდე (არყოფნისას, ან სხვა საჭიროებისას) ასრულებს მის ფუნქციებს.

თ) ასრულებს ამ წესდებით მასზე დაკისრებულ სხვა ფუნქციებს.

9.3.               მოადგილე ასრულებს გამგეობის თავმჯდომარის მოვალეობას თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში. ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარის გადადგომის შემთხვევაში გამგეობის ახალი თავმჯდომარის არჩევამდე გამგეობის თავმჯდომარის ფუნქციებს ასრულებს მისი მოადგილე.

9.4.              ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს უფლება არა აქვს იმავდროულად იყოს საჯარო სამსახურში ან ეწეოდეს ისეთ საქმიანობას, რომელიც ხელს უშლის მის მიერ გამგეობის თავმჯდომარის უფლებამოსილებათა განხორციელებას დატვირთვის ან ინტერესთა შეუთავსებლობის გამო.

 

მუხლი 10.      აღმასრულებელი დირექტორი

 

10.1.             აღმასრულებელ დირექტორს 3 წლის ვადით გამგეობის თავმჯდომარის წარდგინებით ნიშნავს  ასოციაციის  გამგეობა.

10.2.             აღმასრულებელი დირექტორი:

ა) მოქმედებს ასოციაციის სახელით და წარმოადგენს მას მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

ბ) წარმართავს ასოციაციის საქმიანობას გარდა საერთო კრების, გამგეობის თავმჯდომარისა და გამგეობის უფლებამოსილებას განკუთვნილი საკითხებისა.

გ) გაწეული საქმიანობის შესახებ 6 თვეში ერთხელ ანგარიშს წარუდგენს გამგეობას.

დ) გამგეობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესაბამისად დამოუკიდებლად განკარგავს ასოციაციის ფულად სახსრებსა და მატერიალურ რესურსებს და პასუხისმგებელია მათ სწორ გამოყენებაზე, ხელს აწერს შესაბამის ოფიციალურ და საფინანსო დოკუმენტაციას.

ე) ამტკიცებს განსახორციელებელი პროგრამების პროექტებს და მათი განხორციელების გეგმას.

ვ) დებს ხელშეკრულებებს პროექტთან დაკავშირებულ საკითხებზე ასოციაციის სახელით.

ზ) გამგეობის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ნიშნავს და ათავისუფლებს პროექტების კოორდინატორებს.

თ) გამგეობის თავმჯდომარესთან შეთანხმებით ნიშნავს და ათავისუფლებს ასოციაციის თანამშრომლებს.

10.3.             აღმასრულებელი დირექტორის საქმიანობის წესი განისაზღვრება წესდებით და ინდივიდუალური ხელშეკრულებით.

10.4.             აღმასრულებელ დირექტორთან იდება ინდივიდუალური ხელშეკრულება, რომელსაც ხელს აწერს ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე.

10.5.             აღმასრულებელი დირექტორი უზრუნველყოფს საერთო კრების, გამგეობის, (და ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ასოციაციის სხვა სტრუქტურული ერთეულების) სხდომათა ოქმების შედგენასა და გავრცელებას ასოციაციის წევრებს შორის.

10.6.             აღმასრულებელი დირექტორი ადგენს შიდა (ასოციაციის წევრებს შორის, გამგეობის წევრებს შორის), გარე (სხვადასხვა სახელმწიფო, არასამთავრობო, კომერციულ ორგანიზაციებთან) და საერთაშორისო მიმოწერის ფორმას. აუცილებელი პირობაა, სათანადო ფორმით მისი შენახვა და წევრთა მოთხოვნის შემთხვევაში მათთვის აღნიშნული მიმოწერის მიწოდება.

 

მუხლი 11.      ასოციაციის ქონება

 

11.1.             ასოციაციის ქონება იქმნება საწევრო შენატანების, წევრთა და სხვა პირთა შემოწირულობების, გრანტების, დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობითა, პროექტებიდან მოზიდული დაფინანსებითა და სხვა კანონიერი გზით მიღებული შემოსავლებისაგან.

11.2.             ასოციაციის ქონება შეიძლება მოხმარდეს მხოლოდ მისი საწესდებო მიზნების განხორციელებას.

 

მუხლი 12.      ასოციაციის საქმიანობის შეწყვეტა

 

12.1.             ასოციაციის საქმიანობის შეწყვეტა (გაუქმება) ხდება შემდეგ შემთხვევებში:

ა) ასოციაციის საერთო კრების გადაწყვეტილებით.

ბ) გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის ან რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში.

გ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.2.             ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონება განაწილდება ასოციაციის გამგეობის გადაწყვეტილებით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12.3.             ასოციაციის ლიკვიდაცია დასრულებულად ითვლება მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ მისი სახელმწიფო რეესტრიდან ამოღების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან.

 

მუხლი 13.      გარდამავალი დებულებები

 

13.1.             წინამდებარე წესდება შედგენილია ქართულ ენაზე და წარმოადგენს სავალდებულო ხასიათის დოკუმენტს ორგანიზაციაში შემავალი ყველა წევრისთვის.

13.2.             მესამე პირის ორგანიზაციაში ნებისმიერი ფორმით გაწევრიანება, ავტომატურად ნიშნავს ამ პირის თანხმობას წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ საკითხებთან. დაკავშირებით.

13.3.             ამ წესდების რომელიმე დებულების ბათილად ცნობა გავლენას არ მოახდენს წესდების სხვა დებულებების ნამდვილობაზე.

13.4.             ორგანიზაციაში შემავალი ყოველი წევრი თუ დასაქმებული იღებს ვალდებულებას კეთილსინდისიერად და პირნათლად ემსახუროს ორგანიზაციასა და ორგანიზაციის ძირითად მიზანს.

13.5.             საკითხები, რომლებიც არ არის მოწესრიგებული წინამდებარე წესდებით, რეგულირდება ქართული კანონმდებლობის მიხედვით.

13.6.             თუ წესდებით პირდაპირ სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული, ნებისმიერი სახის კომუნიკაცია/კორესპონდენცია წესდების წევრებსა თუ სხვა მმართველობით ორგანოებს შორის შესაძლოა მიმდინარეობდეს მათ შორის ელექტრონული ფოსტით. ასოციაციის წევრები ვალდებულნი არიან ასოციაციის თანამშრომლებს მიაწოდონ ის ელექტრონული ფოსტები, რომლებზეც სურთ მათ კორესპონდენციის მიღება. აღნიშნულ მისამართებზე ნებისმიერი შეტყობინების გაგზავნის შემთხვევაში, შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება დადასტურებისთანავე. დადასტურების არ არსებობის შემთხვევაში, შეტყობინება ჩაბარებულად ჩაითვლება გაგზავნის მეორე სამუშაო დღეს. ელექტრონული ფოსტ(ებ)ის ცვლილების შემთხვევაში ასოციაციისთვის აღნიშნულზე ინფორმაციის მიწოდების პასუხისმგებლობა ეკისრება ასოციაციის შესაბამის წევრს. ასოციაციის ხელთ არსებულ ბოლო მისამართზე გაგზავნილი შეტყობინებები ჩაითვლება წევრის მიერ მიღებულად.

ელ. ბიულეტენის გამოწერა
პარტნიორები